Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden 2022


1.Aanvaarding van de voorwaarden

Al de verkopen, werken, leveringen en diensten worden uitgevoerd met goedkeuring van de klanten op de hierna volgende voorwaarden. Wanneer onderstaande voorwaarden in strijd zouden zijn met de eigen algemene of bijzondere koopvoorwaarden van de klant zijn onderstaande voorwaarden toch van kracht. Slechts wanneer er schriftelijk uitdrukkelijk wijzigingen aangevraagd en goedgekeurd werden kan er van onderstaande voorwaarden afgeweken worden. Het akkoord dient uitdrukkelijk gegeven te worden en kan niet afgeleid worden uit context of omstandigheden.


2.Prijs geleverde goederen & diensten

Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken zijn alle prijzen netto in Euro en zonder BTW of heffingen die voor rekening van de koper zijn.

Enkel bestellingen waar uitdrukkelijke Franco levering vermeld staat, zal ook zo uitgevoerd worden.

In alle andere gevallen zijn transport op kosten en risico van de koper.


Franco levering betekent een kosteloze levering op een gemakkelijk toegankelijke benedenverdieping van het leveringsadres, aangeduid door de koper.

Indien de koper andere dan bovengenoemde leveringen vraagt, vervalt de Franco levering op offerte

De onkosten (transport, verzekering,…) voor een levering buiten België zullen in elk specifiek geval apart bepaald worden volgens uitdrukkelijk schriftelijke overeengekomen voorwaarden. 


Alle goederen blijven eigendom van Mobile Automated Systems tot het ogenblik van volledige betaling factuur en bijhorende kosten.

Bij niet betaling na vervallen factuurdatum laat de koper Mobile Automated Systems toe om in zijn gebouwen te gaan zonder voorafgaand bericht en om beslag te leggen op de betreffende goederen.


De standaard verplaatsingskost voor diensten zijn €1/Km.

Het uurloon vermeld op offerte voor diensten is onder voorbehoud en kan door Mobile Automated Systems gewijzigd zonder voorafgaande bekendmaking.3.Leveringstermijnen goederen & diensten

Leveringstermijnen zijn puur indicatief en zijn niet noodzakelijk toepasselijk. Een vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op een annulering van een bestelling. Geen enkele schadevergoeding mag geëist worden voor welke vertraging ook.


4.Annulering goederen

Wanneer de klant een bestelling annuleert of weigert het geleverde goed in ontvangst te nemen is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de factuurwaarde.


5.Annulering diensten

Wanneer de klant een project of dienstverlening annuleert zonder reeds gedane kosten, gepresteerde uren of reeds gemaakte verplaatsingskosten kan dit kosteloos mits schriftelijke tijdige bekendmaking .

Indien de klant een project of dienstverlening annuleert met reeds gedane kosten aller aard, kan de klant toch een factuur ontvangen gelijk aan de reeds gedane kosten.


6.Klachten aller aard

Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen of diensten dient per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na ontvangst of dienstverlening, met verwijzing naar het nummer van de factuur of bij gebrek hieraan van de verzendingsnota of offerte naar Mobile Automated Systems opgestuurd te worden. Eens deze termijn verlopen is zal de klacht niet ontvankelijk verklaard worden. Geen enkele terugzending van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord. Alle goederen dienen teruggestuurd te worden in hun oorspronkelijke verpakking en staat.

Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst. Indien deze termijn verstrijkt zal de factuur worden beschouwd als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een verlenging noch een schorsing van de betalingstermijn rechtvaardigen.


7.Betalingsvoorwaarden

Facturen zijn steeds betaalbaar in euro op 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke overeenkomst.

Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met

12 % met een minimum van 50 EUR en een maximum van 1500 EUR. De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.


8.Solidariteit

Indien de factuur, op aanvraag van de opdrachtgever, opgesteld wordt op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan en voor de uitvoering van de andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.


9.Gerechtelijke bevoegdheid

Ieder geschil met betrekking op een huidig contract zal uitsluitend geregeld worden door het recht dat van toepassing is in België. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement Kortrijk.


©2022 Mobile Automated Systems